Statut fundacji

Statut Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Założyciele wskazani w akcie notarialnym z dnia 16.09.2013 roku ustanawiają Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, zwaną dalej Fundacją.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97, zm. Dz. U. z 1991 r. Nr 19, poz. 82) i zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Słubice.

§ 4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i placówki w kraju.

§ 5
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 6
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
II. Cele i formy działania

§ 7
1. Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz: ochrony środowiska naturalnego w Polsce; edukacji ekologicznej; ekorozwoju i promocji różnorodności biologicznej oraz aktywizacja lokalnych społeczności.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, ma na celu w szczególności:
1) ograniczanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko,
2) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju,
3) krzewienie w społeczeństwie świadomości ekologicznej,
4) monitoring stanu środowiska w Polsce.

§ 8
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące przedsięwzięcia:
1) gromadzenie danych o sytuacji w Polsce w zakresie stanu środowiska oraz gospodarowania jego zasobami przyrodniczymi,
2) prowadzenie badań, monitoringów oraz analiz w zakresie stanu środowiska naturalnego,
3) opracowywanie i realizacje nowatorskich programów mających na celu ochronę środowiska,
4) prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz szerzenie wiedzy z zakresu sozologii i ekologii, poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, kursów, zajęć, konkursów itp.
5) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie strony internetowej, wydawanie materiałów naukowych, badawczych i szkoleniowych w postaci publikacji książkowych i innych, inne podobne przedsięwzięcia),
6) prowadzenie różnorodnych akcji mających na celu kreowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz promowanie różnorodności biologicznej,

7) rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz zwiększanie ich wpływu na podejmowane decyzje w zakresie ochrony środowiska, inwestycji i kierunków rozwoju,

8) nawiązywanie lokalnych partnerstw na rzecz celów statutowych,

9) uczestnictwo w krajowych i zagranicznych zrzeszeniach grupujących organizacje o charakterze „non profit”,

10) udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom w obszarze działalności pożytku publicznego określonego w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


2. Fundacja realizuje swoje cele, zadania i przedsięwzięcia:
1) we współpracy z organami administacji państwowej oraz samorządowej, placówkami oświatowymi, naukowo-badawczymi, uczelniami oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
2) poprzez wspieranie, w tym finansowe, innych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych realizujących podobne cele,
3) poprzez gromadzenie kapitału żelaznego,
3. Zmiana celów Fundacji, ich rozszerzenie lub konkretyzacja, jest możliwa w drodze zmiany statutu Fundacji.

§ 9

1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną, która służy realizacji celów statutowych.

2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną samodzielnie bądź poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne.

3. Dochody z działalności odpłatnej są przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrywanie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

 

III. Majątek i dochody fundacji
§ 10

1.Początkowy majątek Fundacji stanowi wniesiona przez Fundatorów kwota 500 (pięćset) złotych stanowiąca fundusz założycielski Fundacji.

2.Realizację celów Fundacji zapewniają fundusz założycielski oraz fundusze i środki rzeczowe pochodzące z darów i zbiórek oraz spadków i darowizn, kapitał żelazny, środki pochodzące z działalności odpłatnej statutowej oraz środki pozyskane od innych instytucji i organizacji (dotacje).

3.Darowizny celowe mogą być wykorzystane do realizacji wyłącznie celów wskazanych przez darczyńcę.
§ 11

1.Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację wskazanych w §7 celów Fundacji.

2.Tworzenie odrębnych funduszy jest też możliwe, gdy w inny sposób nie można uwzględnić życzeń ofiarodawców co do przeznaczenia środków finansowych lub rzeczowych przekazanych Fundacji.
§ 12

Fundacja może na zasadach ogólnych zawierać umowy lub porozumienia z innymi fundacjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 

IV. Władze Fundacji
§ 13

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundatorów

2. Zarząd Fundacji

 

Rada Fundatorów

 

§ 14

Rada Fundatorów pełni rolę organu nadzorczego Fundacji.
§ 15

1. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów oraz członków honorowych.

2. Fundatorzy mogą przyjąć do Rady członków honorowych.

3. Rada Fundatorów wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego, którego kadencja trwa 4 lata.

4. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji.

5. Rada Fundatorów pracuje na podstawie regulaminu pracy ustalonego przez Radę na pierwszym posiedzeniu.
§ 16

Do kompetencji Rady Fundatorów należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, a w szczególności:

1. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji.

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

3. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

4. Zatrudnianie członków Zarządu.

5. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium.

6. Zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy.

7. Rada może żądać od Zarządu wyjaśnień oraz przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące działalności finansowej Fundacji.

8. Rada może ustanowić tryb i zasady nadawania wyróżnień, np. odznak, medali, tytułów honorowych oraz nagród instytucjom oraz osobom zasłużonym dla realizacji celów Fundacji bądź dla jej działalności.

9. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji.

 

Zarząd Fundacji
§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 6 osób. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu ustala Rada Fundatorów.

2. Pierwszy Zarząd Fundacji zostaje powołany przez Fundatorów. Kolejne składy Zarządów powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.

3. Fundatorzy mogą zostać członkami zarządu i uczestniczyć w działaniach fundacji na takich samych zasadach jak pozostali członkowie zarządu bądź innego organu.

4. Kadencja w Zarządzie Fundacji trwa 4 lata.

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany na to stanowisko przez Fundatorów.

6. Czynności prawne w imieniu Fundacji dokonywać może każdy członek zarządu samodzielnie.

7. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji na uzasadniony wniosek przynajmniej jednego Członka Zarządu. Odwołanie następuje w drodze głosowania tajnego bezwzględną większością głosów.

8. Członkostwo w zarządzie może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce zarządu.

 

§ 18

Zarząd pracuje na podstawie regulaminu pracy zarządu ustalonego przez Zarząd i zaakceptowanego przez Radę Fundatorów.
§ 19

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, a w szczególności:

1. Kierowanie działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem.

2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

3. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

4. Prowadzenie księgi darczyńców.

5. Tworzenie i likwidacja zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji, przy jednoczesnej akceptacji Rady Fundatorów.

6. Ustalanie zasad, form i trybu zatrudniania oraz wysokości zarobków pracowników Fundacji.

7. Opracowywanie i uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji.

 

§ 20

Sprawozdanie ze swojej działalności Zarząd przedkłada Radzie Fundatorów co najmniej raz w roku, nie później niż do 15 maja.

 

V. Uchwalenie i zmiana statutu

 

§ 21

Statut uchwalany jest przez Fundatorów.

 

§ 22

Decyzję o zmianie statutu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów, przy jednoczesnej akceptacji Rady Fundatorów.
VI. Przepisy końcowe

 

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia wszystkich celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej majątku.

2. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Sąd. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu.

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd przy akceptacji Rady Fundatorów.

4. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji podlega przekazaniu na rzecz podmiotu wskazanego przez Zarząd.